Avís legal

 

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, s’informa a l’Usuari que el titular de la pàgina web www.construccionsgrau.es el Sr. RAUL AVILA GRAU, i les seves dades d’identificació són les següents:

Domicili social: C/Balmes, 105 (baixos)
CP: 08370 Població: Calella Província: Barcelona
DNI: 38845138-R
Correu electrònic: construccionsgrau@hotmail.com

1. ACCEDIR A LA PÀGINA WEB:

L’avís Legal regula l’accés i ús dels Usuaris a la pàgina web i té per objectiu donar a conèixer els serveis i productes de l'entitat i permetre l'accés general de tots els usuaris d'Internet.

L'accés i/o ús de la Web atribueix a qui ho realitza la condició d'Usuari i l'acceptació, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com d'aquelles altres particulars que, si escau, regeixin la utilització del Portal o dels serveis vinculats al mateix.

L'usuari ha de llegir atentament l’Avís Legal i les Polítiques de Privacitat i de Cookies quan es proposi utilitzar la Pàgina Web, ja que Josep Montoro Maltas es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d'accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del seu Web. Si no accepta les condicions d’accés i ús, li preguem s'abstingui d'utilitzar el Web i el seu contingut.

2. UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB:

L'Usuari es compromet a fer un ús diligent de la Pàgina Web, així com de la informació relativa als seus serveis i/o activitats, amb total subjecció tant a la normativa aplicable, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l'ordre públic, les condicions d’accés i ús i qualssevol altres condicions establertes a la Pàgina Web.

A més, es compromet a abstenir-se d'utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, d'altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari).

3. FUNCIONAMENT DE LA PÀGINA WEB:

En cas d’incompliment de les condicions de l’Avís Legal, o les Polítiques de Privacitat i Cookies, Josep Montoro Maltas es reserva el dret a limitar, suspendre i/o excloure l’accés a la seva Pàgina Web, adoptant qualsevol mesura tècnica necessària al seu respecte. Josep Montoro Maltas farà el possible per mantenir la pàgina Web en bon funcionament, evitant errors, o bé reparant-los i mantenint els continguts actualitzats Ara bé, Josep Montoro Maltas no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés a la Pàgina Web ni la inexistència d’errors en el contingut.

4. RESPONSABILITAT:

L’Usuari és l’únic responsable de l’ús que es pugui fer de qualsevol informació o mecanisme de la Pàgina Web.

Josep Montoro Maltas no es farà responsable de cap dany en el hardware i/o software de l’Usuari que es derivi de l’accés i ús de la Pàgina Web. Així mateix, tampoc es responsabilitzarà d’aquests danys i/o perjudicis que es puguin ocasionar per l’accés i/o ús de la informació de la Pàgina Web, i en concret dels que es puguin produir en sistemes informàtics o els provocats per virus /o atacs informàtics, caigudes, interrupcions absència o defecte en les comunicacions i/o Internet.

L’Usuari serà responsable dels danys i/o perjudicis que Josep Montoro Maltas pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de els obligacions a les que queda sotmès a travésdel present Avís Legal, la normativa aplicable i Política de Privacitat i de Cookies.

5. POLÍTICA EN MATÈRIA DE “LINKS” (WEB ENLLAÇANT I WEB ENLLAÇADA):

a) Web enllaçant:

Els tercers que tinguin la intenció d’incloure en una pàgina web un enllaç de la present pàgina web hauran de complir amb la legislació vigent i no podran allotjar continguts que siguin inapropiats, il·lícits, pornogràfics, violents, etc.

En cap cas Josep Montoro Maltas es fa responsable del contingut de la Pàgina Web, ni promou, garanteix, supervisa ni recomana els continguts d’aquesta.

Si la Web enllaçant incompleix algun del aspectes anteriors estarà obligat a suprimir l’enllaç de manera immediata.

a) Web enllaçada:

En aquesta Pàgina Web es poden incloure enllaços de pàgines web de tercers que permetin a l’Usuari accedir-hi. No obstant, Josep Montoro Maltas no es fa responsable del contingut d’aquestes pàgines web enllaçades, sinó que serà l’Usuari l’encarregat d’acceptar i comprovar els accessos cada vegada que hi accedeixi.

Tals enllaços o esments tenen una finalitat que no impliquen el suport, l'aprovació, comercialització o relació alguna entre la pàgina i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL SOBRE ELS CONTINGUTS:

Josep Montoro Maltas, o els seus llicenciants, són titulars de tots els drets de propietat intel·lectual sobre els Continguts de la Pàgina Web, entenent com a tal tots els dissenys, bases de dades, programes d’ordinadors subjacents (codi font, inclòs), així com els diferents elements que integren la Pàgina Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, colors, etc.), estructura, ordre, etc. En relació a les marques i noms comercials (“signes distintius”) són titularitat de Josep Montoro Maltas o els llicenciants.

L’ús de la Pàgina Web per part de l’Usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual ni industrial. L’Usuari té totalment prohibit de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts o els Signes distintius, tret que es compti amb l'autorització del titular dels
corresponents drets o això resulti legalment permès.

7. PUBLICITAT:

A la pàgina Web podran allotjar-se continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable.

Josep Montoro Maltas no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.


8. LEGISLACIÓ APLICABLE:

L’Avís Legal es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

Per la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés al lloc web, es sotmetran als jutjats o tribunals pertinents de conformitat amb la normativa de consumidors i usuaris.

9. CONTACTE:

Per qualsevol pregunta o comentari sobre el present Avís Legal us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic construccionsgrau@hotmail.com.


Aviso legal

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico, se informa al Usuario que el titular de la página web www.construccionsgrau.es es el Sr. RAÚL ÁVILA GRAU, y sus datos de identificación son las siguientes:

Domicilio social: C/ Balmes, 105
CP: 08370 Población: Calella Provincia: Barcelona
CIF: 38845138-R
Correo electrónico: construccionsgrau@hotmail.com

1. ACCEDER A LA PÁGINA WEB:

El aviso Legal regula el acceso y uso de los Usuarios a la página web y tiene por objeto dar a conocer los servicios y productos de la entidad y permitir el acceso general de todos los usuarios de Internet.

El acceso y/o uso de la Web atribuye a quien lo realiza la condición de Usuario y la aceptación, sin reservas de ninguna clase, de todas y cada una de las presentes condiciones generales, así como de aquellas otras particulares que, si procede, rijan la utilización del Portal o de los servicios vinculados al mismo.

El usuario tiene que leer atentamente el Aviso Legal y las Políticas de Privacidad y de Cookies cuando se proponga utilizar la Página Web, puesto que Josep Montoro Maltas se reserva la facultad de realizar, en cualquier momento y sin necesidad de ningún preaviso, cualquier modificación o actualización de los contenidos y servicios, de las presentes disposiciones de acceso y uso y, en general, de cuántos elementos integren el diseño y configuración de su Web. Si no acepta las condiciones de acceso y uso, le rogamos se abstenga de utilizar el Web y su contenido.

2. UTILIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB:

El Usuario se compromete a hacer un uso diligente de la Página Web, así como de la información relativa a sus servicios y/o actividades, con total sujeción tanto a la normativa aplicable, así como con la moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público, las condiciones de acceso y uso y cualesquiera otras condiciones establecidas a la Página Web.

Además, se compromete a abstenerse de utilizar cualquier de los contenidos con finalidades o efectos ilícitos, prohibidos en el presente texto, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los contenidos, otros Usuarios o de cualquier usuario de Internet (hardware y software).

3. FUNCIONAMIENTO DE LA PÁGINA WEB:

En caso de incumplimiento de las condiciones del Aviso Legal, o las Políticas de Privacidad y Cookies, Josep Montoro Maltas se reserva el derecho a limitar, suspender y/o excluir el acceso en su Página Web, adoptando cualquier medida técnica necesaria a su respeto. Josep Montoro Maltas hará lo posible para mantener la página Web en buen funcionamiento, evitando errores, o bien reparándolos y manteniendo los contenidos actualizados Ahora bien, Josep Montoro Maltas no garantiza la disponibilidad y continuidad en el acceso en la Página Web ni la inexistencia de errores en el contenido.

4. RESPONSABILIDAD:

El Usuario es el único responsable del uso que se pueda hacer de cualquier información o mecanismo de la Página Web.

Josep Montoro Maltas no se hará responsable de ningún daño en el hardware y/o software del Usuario que se derive del acceso y uso de la Página Web. Así mismo, tampoco se responsabilizará de estos daños y/o perjuicios que se puedan ocasionar por el acceso y/o uso de la información de la Página Web, y en concreto de los que se puedan producir en sistemas informáticos o los provocados por virus /o ataques informáticos, caídas, interrupciones ausencia o defecto en las comunicaciones y/o Internet.

El Usuario será responsable de los daños y/o perjuicios que Josep Montoro Maltas pueda sufrir como consecuencia del incumplimiento de cualquier de los obligaciones a las que queda sometido a través del presente Aviso Legal, la normativa aplicable y Política de Privacidad y de Cookies.

5. POLÍTICA EN MATERIA DE “LINKS” (WEB ENLAZANTE Y WEB ENLAZADA):

a) Web enlazante:

Los terceros que tengan la intención de incluir en una página web un enlace de la presente página web tendrán que cumplir con la legislación vigente y no podrán alojar contenidos que sean inapropiados, ilícitos, pornográficos, violentos, etc.

En ningún caso Josep Montoro Maltas se hace responsable del contenido de la Página Web, ni promueve, garantiza, supervisa ni recomienda los contenidos de esta.

Si la Web enlazante incumple alguno de los aspectos anteriores estará obligado a suprimir el enlace de manera inmediata.

b) Web enlazada:

En esta Página Web se pueden incluir enlaces de páginas web de terceros que permitan al Usuario acceder. No obstante, Josep Montoro Maltas no se hace responsable del contenido de estas páginas web enlazadas, sino que será el Usuario el encargado de aceptar y comprobar los accesos cada vez que acceda.

Tales enlaces o menciones tienen una finalidad que no implican el apoyo, la aprobación, comercialización o relación alguna entre la página y las personas o entidades titulares de los lugares donde se encuentren.

6. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL SOBRE LOS CONTENIDOS:

Josep Montoro Maltas o sus licenciantes, son titulares de todos los derechos de propiedad intelectual sobre los Contenidos de la Página Web, entendiendo como tal todos los diseños, bases de datos, programas de ordenadores subyacentes (código fuente, incluido), así como los diferentes elementos que integran la Página Web (textos, gráficos, fotografías, vídeos, colores, etc.), estructura, orden, etc. En relación a las marcas y nombres comerciales (“signos distintivos”) son titularidad de Josep Montoro Maltas o los licenciantes.

El uso de la Página Web por parte del Usuario no supone la cesión de ningún derecho de propiedad intelectual ni industrial. El Usuario tiene totalmente prohibido reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma de comunicar públicamente, transformar o modificar los Contenidos o los Signos distintivos, salvo que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o esto resulte legalmente permitido.

7. PUBLICIDAD:

En la página Web podrán alojarse contenidos publicitarios o patrocinados. Los anunciantes o patrocinadores son los únicos responsables de asegurarse que el material remitido para su inclusión en la Web cumple con las leyes que en cada caso puedan ser aplicables.

Josep Montoro Maltas no será responsable de ningún error, inexactitud o irregularidad que puedan contener los contenidos publicitarios o de los patrocinadores.

8. LEGISLACIÓN APLICABLE:

El Aviso Legal se regirá e interpretará en conformidad con la legislación española.

Para la resolución de cualquier conflicto que pudiera derivarse del acceso al sitio web, se someterán a los juzgados o tribunales pertinentes de conformidad con la normativa de consumidores y usuarios.

9. CONTACTO:

Para cualquier pregunta o comentario sobre el presente aviso legal os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico construccionsgrau@hotmail.com.